Minden Ami Külföld Általános Szerződési Feltételek

1. Általános adatok:

1.1 Weboldalunk az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény alapján működik.

1.2 Weboldalunk biztonsága megfelelő, használata nem jelent kockázatot Felhasználók számára, azonban javasoljuk a következőket: legfrissebb böngészők használata, megfelelő tűzfalak és vírusvédelmi szoftverek használata.

1.3 Szolgáltató Partnerek: mindenamikulfold.hu (továbbiakban: Szolgáltató ) közvetítői tevékenységet folytat, Szolgáltató Partnerekkel áll kapcsolatban, kategórizáltan a Segitség oldalon találhatóak. Jelen ÁSZF-ben továbbiakban: Szolgáltató Partnerek.

 2.Űrlapokon és hozzászólásokhoz megadott adatok, dokumentumok:

2.1 A weboldalon található űrlapok kitöltésével, hozzászólásokhoz szükséges személyes adatok, adatok megadásával, kitöltésével kerülhet sor kapcsolatfelvételre, szolgáltatás megrendelésre és hozzászólásra.  A Felhasználó a Weboldalon történő személyes adatai,adatai megadásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

3. Adatok törlése: 

3.1 Felhasználó jogosult megadott személyes adatainak, adatainak törlését kérheti a hello@mindenamikulfold.hu küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a kért adatok törléséről. A Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már régebbi igénybe vett és lezárult szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését, továbbá nem érinti a Szolgáltató Partnerek által megkapott adatokat és dokumentumokat. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

3.2. Felhasználó vállalja, hogy a mindenamikulfold.hu oldalon megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

4.Szolgáltatások megrendelése:

4.1 A szolgáltatások részleteit írásban, űrlap kitöltésén keresztül kérésre lehet megismerni.

4.2. Szolgáltatások megrendelése személyes adatok és szükséges személyes dokumentumok megadásához kötött.

4.3. Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy kiválasztott űrlap/űrlapok kitöltése esetén a kiválasztott Szolgáltató Partner közvetlenül veszi fel a kapcsolatot a Felhasználó által kitöltés során megadott elérhetőségek valamelyikén.

4.3. Minden Ami Külföld üzemeltetője a honlapon lévő Szolgáltató Partnereket előszűri, és törekszik arra, hogy olyan partnerek legyenek fent, akik minden törvénynek és előírásnak megfelelnek a saját maguk területén. Minden Ami Külföld üzemeltetője nem vállal felelősséget a Szolgáltató Partnerek tevékenységéért és szolgáltatásaiért és nem vonható semmilyen formában felelősségre, amennyiben megrendelő valamilyen oknál fogva nincs megelégedve a Szolgáltató Partner szolgáltatásával vagy köztük elszámolási, illetve bármi más vita merül fel. Az esetlegesen felmerülő problémákat Megrendelő és Szolgáltató Partner egymás között kell hogy rendezze a Minden Ami Külföld bevonása nélkül.

5. Szolgáltatások megrendelésének menete:

5.1.  Szolgáltató ( mindenamikulfold.hu ) közvetítői tevékenységet biztosít Felhasználó részére, amiért Felhasználót semminemű fizetési kötelezettség nem terheli.  

5.2. Kiválasztott Szolgáltató Partnerhez kapcsolodó űrlap kitöltése, kapcsolatfelvétel. Szolgáltató Partner által nyújtott szolgáltatás megrendelése.

6. Fizetés:

6.1. Felhasználó a kiválaszott szolgáltatás ellenértékét mindig a kiválasztott Szolgáltató  Partner felé köteles kifizetni.

6.2. A megrendelt szolgáltatásról számlát a kiválasztott Szolgáltató Partner állítja ki.

7. Szolgáltató Partnereink által érvényes általános szerződési feltételek eltérnek jelen általános szerződési feltételektől. Ennek megismerése és megértése Felhasználó feladata.

8. Kapcsolattartás:

8.1. Felhasználó elfogadja, hogy az elsődleges kapcsolattartási csatorna  a honlapon lévő űrlapok. 

9. Tájékoztatás:

9.1. Szolgáltató Felhasználóknak hírlevelet, kérdőíveket küldhet, közvélemény kutatást végezhet, marketing célú megkeresést tehet.

10. Elállás:

10.1. Felhasználó jogosult a megrendeléstől elállni, de ennek feltétele és részletei Szolgáltató Partnerek általános szerződési feltételei alapján.

11. Szavatosság:

11.1. Szolgáltató legjobb tudása szerint jár el, képviseli Felhasználót a szolgáltatás megvalósulásának érdekében és a rögzített célok elérésében.

11.2. Szolgáltató kijelenti, hogy közvetítői vállalása függ a szolgáltatásban résztvevő Szolgáltató Partnerektől és más szolgáltatóktól, intézményektől.

11.3. Szolgáltató kijelenti, hogy Szolgáltató Partner által nyújtott szolgáltatásra ráhatása nincsen, felelősség nem terheli Szolgáltató Partner által elvégzett szolgáltatásért. Bármely Szolgátató által nyújtott szolgáltatás kifogásolása esetén Szolgáltató Partnerrel való egyeztetés szükséges. 

12. Adatvédelem:

12.1. Felhasználók a szolgáltatás megrendelésekor hozzájárulnak adataik jelen általános szerződési feltételekben leírtakkal  összhangban történő kezeléshez.

12.2.A megadott adatok kezelése előírásoknak megfelelően történik. 

12.3.Felhasználó adatainak kezeléséhez önkéntesen járul hozzá.

12.4. Szolgáltató a személyes adatokat, információkat és dokumentumokat a szolgáltatás megvalósulásától számítottan öt évig tárolja.

13. Felelősség:

13.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

13.2. Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

13.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

13.4. Weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelméért  és tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

13.5. Felhasználó által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

13.6. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. 

13.7. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Felhasználót terheli felelősség.

13.8. Amennyiben Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

13.9. Szolgáltató Partnereink által nyújtott szolgáltatásért felelősséget nem vállalunk, Szolgáltató ( mindenamikulfold.hu )kizárja minden felelősségét azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Szolgáltató Partnerei által történnek vagy általuk adott információkból adódnak.

14. Szerzői jogok:

14.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

14.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

14.3. Jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően az adatok, dokumentumok megadása, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot  Felhasználónak a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

15. Jogérvényesítési lehetőségek:

15.1. Panaszügyintézés

Felhasználó szolgáltatással, weboldallal vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken jelezheti:

Központi email: hello@mindenamikulfold.hu

Adatvédelemmel/adatkezeléssel kapcsolatos elérhetőségei: hello@mindenamikulfold.hu

Ha Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Felhasználónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

15.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek vannak Felhasználó számára:

Panasztétel az illetékes hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

– Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében

16. Módosítások:

16.1. Szolgáltató fenntartja a jogot magának, hogy a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse vagy megszüntesse a rFelhasználók tájékoztatása mellett. 

16.2. Szolgáltató fenntartja a jogot  magának ,hogy a honlap tartalmát bármikor értesítés nélkül megváltoztassa, törölje.

16.3. Amennyiben az ÁSZF módosításra kerül, mindig a módosított változat kerül megjelenítésre a honlapon es a Felhasználókat Szolgáltató értesíti erről honlapon keresztül. Hatályba lépés egyidejűleg megjelenéssel.

17. Vegyes rendelkezések:

17.1. A magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni jelen ÁSZF-t, arra a magyar jog az irányadó. ÁSZF hatálytalan, nem érvényes, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

17.2. Abban az esetben ha bármi amit a honlap tartalmaz ellentétes, vagy össze nem férő a jelen ÁSZF-fel, ez utóbb élvez elsőbbséget, kivéve, ha jogszabály ezt nem teszi lehetővé.

Jelen ÁSZF 2020. 08.10-től érvényes